(1)
Đinh , V. H. .; Hoàng, T. H. .; Đỗ, X. T. .; Nguyễn, V. L. .; Bạch , T. M. H. .; Huỳnh , N. L. .; Phạm , T. T. .; Cao, V. H. .; Nguyễn, T. Định . NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NỒNG ĐỘ FT3, FT4, TSH HUYẾT TƯƠNG VÀ HÌNH THÁI TUYẾN GIÁP Ở BỆNH NHÂN RỐI LOẠN LƯỠNG CỰC TÁI PHÁT CƠN HƯNG CẢM. VMJ 2023, 526.