(1)
Đồng , B. H. .; Trần, Đỗ H. .; Nguyễn, T. Đạt .; Thiều , V. Đường .; Đỗ, V. M. . NGHIÊN CỨU TƯƠNG TÁC THUỐC CÓ Ý NGHĨA LÂM SÀNG TRONG ĐƠN THUỐC ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ LONG MỸ TỈNH HẬU GIANG NĂM 2021. VMJ 2023, 526.