(1)
Hồ , N. D. .; Đặng , X. T. .; Hồ , M. A. . ĐÁNH GIÁ BƯỚC ĐẦU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TĂNG MEN GAN BẰNG BIBISO VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN. VMJ 2023, 526.