(1)
Nguyễn, Đình M. .; Phạm , T. H. . GIÁ TRỊ CỦA CÁC DẤU HIỆU CẮT LỚP VI TÍNH TRONG CHẨN ĐOÁN VIÊM RUỘT THỪA CẤP. VMJ 2023, 526.