(1)
Hoàng, T. N. L. .; Trần, S. T. .; Phan , T. T. G. .; Đoàn , T. K. P. .; Nguyễn, T. C. .; Nguyễn, T. C. .; Đoàn , T. T. H. .; Trần, D. C. .; Trần, D. C. . NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIẾN THỂ DI TRUYỀN GÂY TĂNG NGUY CƠ HUYẾT KHỐI Ở PHỤ NỮ MẤT THAI TÁI DIỄN. VMJ 2023, 526.