(1)
Vũ , N. A. .; Đặng , Q. Ái . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG LƯỚI TỰ DÍNH. VMJ 2023, 526.