(1)
Nguyễn, T. T. H. .; Nguyễn, T. T. .; Vũ , T. T. . NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA NT-PROBNP LÚC MỚI NHẬP VIỆN VỚI BIẾN CỐ TIM MẠCH Ở BỆNH NHÂN RUNG NHĨ KHÔNG DO BỆNH VAN TIM. VMJ 2023, 526.