(1)
Nguyễn, X. K. .; Nguyễn, V. C. . THỰC TRẠNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN TẠI CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC TÂY NGUYÊN NĂM 2012 -2014. VMJ 2023, 526.