(1)
Huỳnh , G. .; Lê, T. L. .; Nguyễn, P. H. N. .; Đặng , T. A. . TUÂN THỦ HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH MẠN TÍNH. VMJ 2023, 526.