(1)
Nguyễn, H. L. .; Ngô , X. L. . XU HƯỚNG PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI NGUYÊN. VMJ 2023, 526.