(1)
Trần, A. T. .; Trần, T. H.; Nguyễn, T. H. .; Lê, V. T. .; Lê, T. K. .; Phạm , Đức V. . ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH NHỒI MÁU NÃO CẤP DO TẮC NHÁNH M2 ĐỘNG MẠCH NÃO GIỮA. VMJ 2023, 526.