(1)
Trần, T. .; Phạm , T. Q. .; Nguyễn, V. H. . ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHÁC ĐỒ GEM-CIS TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN TỤY GIAI ĐOẠN MUỘN TẠI BỆNH VIỆN K. VMJ 2023, 526.