(1)
Vũ , P. H. .; Trần, X. T. .; Bùi , H. N. . MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ CRP, NT – PRO BNP VỚI MỨC ĐỘ NẶNG CỦA ĐỢT CẤP Ở NGƯỜI BỆNH ĐỢT CẤP CỦA BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH. VMJ 2023, 526.