(1)
Nguyễn, Đức H.; Bùi , T. A. .; Ngô , T. M. P. .; Tạ , V. T. .; Nguyễn, T. M. P. . MỐI LIÊN QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ BETA-2-MICROGLOBULIN HUYẾT TƯƠNG VỚI MỨC ĐỘ HẸP MẠCH VÀNH TRÊN BỆNH NHÂN BỆNH MẠCH VÀNH. VMJ 2023, 526.