(1)
Nguyễn, T. T. C. .; Ong , T. D. .; Nguyễn, T. T. .; Mai , X. T. .; Nguyễn, T. M. H. .; Khương , A. T. .; Trần, T. M. O. . THEO DÕI, QUẢN LÝ, ĐIỀU TRỊ NGƯỜI NHIỄM COVID-19 TẠI CỘNG ĐỒNG: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM. VMJ 2023, 526.