(1)
Đoàn , T. T.; Đỗ , T. N. .; Ngô , T. P. N. . ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NHẬP VIỆN TẠI TRUNG TÂM BỆNH NHIỆT ĐỚI, BỆNH VIỆN BẠCH MAI NĂM 2021-2022. VMJ 2023, 526.