(1)
Nguyễn, T. T. H.; Phan, T. H. T.; Nguyễn, T. H. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA ỐI VỠ NON Ở TUỔI THAI TỪ 22–34 TUẦN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2022. VMJ 2023, 530.