(1)
Trưởng, Q. S.; Vũ, N. L.; Dương, M. C.; Phạm, T. V. D. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NƠ VI HẮC TỐ BẨM SINH VÙNG MẶT BẰNG PHƯƠNG PHÁP GHÉP DA DÀY TOÀN BỘ. VMJ 2023, 530.