(1)
Nguyễn, T. C. L.; Nguyễn, T. M. T.; Dương, D. Q.; Vũ, T. Q.; Vũ, P. H.; Đỗ, L. G. H.; Nguyễn, T. U.; Nguyễn, H. T.; Đặng, N. A.; Nguyễn, G. L.; Phạm, C. T.; Nguyễn, H. Âu; Nguyễn, X. A. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHỤC HỒI THẦN KINH Ở NGƯỜI BỆNH SAU CẤP CỨU NGỪNG TUẦN HOÀN THEO THANG ĐIỂM CPC TẠI KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN. VMJ 2023, 530.