(1)
Đặng, T. B.; Ngô, V. V.; Trần, V. G.; Nguyễn, H. T. ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH SỐT RÉT TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG. VMJ 2023, 530.