(1)
Trần, C. D.; Trương, Q. B. TẦN SUẤT KIỂU GEN CỦA BIẾN THỂ AGTR1 A1166C Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP. VMJ 2023, 530.