(1)
Trần, T. L.; Cao, T. H. H.; Phạm, T. T. H. ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT ĐẶT CATHETER TĨNH MẠCH NGOẠI VI TRÊN NGƯỜI BỆNH CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG. VMJ 2023, 530.