(1)
Phạm, T. N.; Giang, T. H. N.; Lê, T. K. D.; Bế, H. T.; Lê, K. V. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ Ở TRẺ EM TỪ 24 ĐẾN 60 THÁNG TUỔI TẠI TUYÊN QUANG. VMJ 2023, 530.