(1)
Đặng, T. N.; Bùi, T. N. H.; Nguyễn, T. T. H.; Nguyễn, H. Đông; Nguyễn, T. T.; Hoàng, T. Y. ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG PHƯƠNG PHÁP MỘT SỐ XÉT NGHIỆM HÓA SINH BẰNG CÔNG CỤ SIX SIGMA TẠI BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI NĂM 2022. VMJ 2023, 530.