(1)
Trần, M. B.; Hà, Q. H.; Bùi, V. D.; Nguyễn, T. L. G.; Nguyễn, Q. Q.; Hoàng, T. P. N.; Nguyễn, Đoàn D. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH THÁI TỔN THƯƠNG VIÊM DẠ DÀY Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI BỆNH VIỆN LÃO KHOA TRUNG ƯƠNG. VMJ 2023, 530.