(1)
Nguyễn, H. C.; Bùi, T. T. S.; Nguyễn, T. T. H.; Đỗ, V. C.; Phạm, N. S. MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐỊNH DANH VI SINH VẬT GÂY BỆNH VIÊM NỘI TÂM MẠC NHIỄM TRÙNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP REAL-TIME PCR VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG. VMJ 2023, 530.