(1)
Võ , T. T.; Đặng, P. V. T.; Nguyễn, T. Đức; Võ , T. P. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NỘI SOI ĐIỀU TRỊ RÁCH CHÓP XOAY. VMJ 2023, 530.