(1)
Trần, T. N.; Phạm, P. T. L. Q. SỰ HÀI LÒNG VỚI CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2022. VMJ 2023, 530.