(1)
Nguyễn, T. T. H.; Đào, T. T. L. PHÂN TÍCH VIỆC THỰC HIỆN KẾT QUẢ ĐẤU THẦU THUỐC TẬP TRUNG TẠI SỞ Y TẾ HÀ NAM GIAI ĐOẠN 2019-2021. VMJ 2023, 530.