(1)
Phan, V. T. A.; Phạm, H. P.; Nguyễn, H. L. ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH VÀNH Ở BN BỊ RỐI LOẠN NHỊP THẤT TRÊN 45 TUỔI. VMJ 2023, 530.