(1)
Trương, N. K.; Kim, N. K. V.; Ngô, A. T.; Trần, T. K. N. NANG XƯƠNG CHẤN THƯƠNG Ở HÀM DƯỚI: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ. VMJ 2023, 530.