(1)
Nguyễn, T. H. G.; Nguyễn, T. L. H. BƯỚC ĐẦU SÀNG LỌC NGƯỜI MANG GEN BỆNH THALASSEMIA Ở SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NHẬP HỌC NĂM 2018-2019. VMJ 2023, 530.