(1)
Thị Ngọc Trâm; Nguyễn, T. P. M.; Nguyễn, T. T. M. ĐẶC ĐIỂM GIẤC NGỦ VÀ CÁC VẤN ĐỀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIẤC NGỦ Ở TRẺ DƯỚI 2 TUỔI. VMJ 2023, 530.