(1)
Đặng, T. B.; Thân, M. H.; Nguyễn, H. T.; Trần, N. N.; Bùi, V. S.; Nguyễn, K. T.; Đoàn, Q. H. CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ THAM GIA CÔNG TÁC PHÒNG/CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP (COVID-19). VMJ 2023, 530.