(1)
Hứa, T. T.; Trần, T. H. D.; Dương, K. T.; Nguyễn, T. H. N.; Lê, T. M. C.; Bùi, H. T. SO SÁNH HIỆU QUẢ GIỮA ĐÔNG LẠNH CHẬM VÀ THỦY TINH HÓA MÔ BUỒNG TRỨNG NGƯỜI VIỆT NAM DỰA TRÊN PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT MÔ HỌC. VMJ 2023, 530.