(1)
Lưu, T. V. T.; Nguyễn, T. M. T.; Vũ, T. C.; Trịnh, X. N.; Trần, B. B.; Nguyễn, X. A. TỶ LỆ SA SÚT TRÍ TUỆ THEO THANG ĐIỂM MINI – COG Ở NGƯỜI BỆNH TẠI KHOA NỘI A, BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN NĂM 2023. VMJ 2023, 530.