(1)
Đỗ, T. Đạt; Đặng, H. H.; Nguyễn, T. Đức. NHIỄM LIÊN CẦU KHUẨN B Ở THAI PHỤ ỐI VỠ NON TUỔI THAI TỪ 22-34 TUẦN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI. VMJ 2023, 530.