(1)
Nguyễn , T. H.; Nguyễn , Đức L. .; Đào , K. H. . ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU TRONG CHUYỂN DẠ ĐẺ CỦA PHƯƠNG PHÁP GÂY TÊ NGOÀI MÀNG CỨNG CÓ LÀM THỦNG MÀNG CỨNG CHỦ ĐỘNG (DPE). VMJ 2023, 531.