(1)
Nguyễn , N. T. .; Trần , X. V. .; Phạm , A. V. T. . ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI SỌ MẶT RĂNG TRÊN BỆNH NHÂN CÓ NHÔ XƯƠNG Ổ HAI HÀM: NGHIÊN CỨU TRÊN PHIM SỌ NGHIÊNG. VMJ 2023, 531.