(1)
Nguyễn , C. T. .; Lê, Đình T. .; Nguyễn , B. H. P. .; Trần , X. T. .; Nguyễn , M. T. .; Nguyễn , V. P. . BIẾN CHỨNG SAU ĐIỀU TRỊ NÚT VÒNG XOẮN KIM LOẠI VỠ PHÌNH ĐỈNH ĐỘNG MẠCH THÂN NỀN: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG. VMJ 2023, 531.