(1)
Nguyễn , S. T. .; Hoàng , N. P. L. .; Lê, Đức T. . TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG Ở HỌC SINH MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI TUYÊN QUANG NĂM 2021. VMJ 2023, 531.