(1)
Nguyễn , T. C. .; Trần, T. L. KIẾN THỨC VỀ DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH GÚT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG, NĂM 2020. VMJ 2023, 531.