(1)
Nguyễn , X. K.; Phạm , V. V. .; Lê, H. C. . NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH U CƠ TRƠN TỬ CUNG TRÊN SIÊU ÂM VÀ CỘNG HƯỞNG TỪ. VMJ 2023, 531.