(1)
Lý , T. M. .; Trương , C. T. .; Đặng , T. H. . NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỬ VONG CỦA TSS TẠI CÁC BỆNH VIỆN TUYẾN TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2020 - 2023. VMJ 2023, 531.