(1)
Lê, T. Đạt .; Nguyễn , Đình T.; Lâm , H. G. P. .; Trần , T. T. . GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN CỦA XÉT NGHIỆM TẾ BÀO HỌC DỊCH MÀNG PHỔI VÀ SINH THIẾT MÀNG PHỔI MÙ Ở BỆNH NHÂN TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI ÁC TÍNH. VMJ 2023, 531.