(1)
Nguyễn , M. Q. .; Nguyễn , P. H. .; Trần , T. L. . CƠ CẤU NGUYÊN NHÂN TỬ VONG TẠI CỘNG ĐỒNG Ở HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2022. VMJ 2023, 531.