(1)
Nguyễn , S. T. .; Hoàng , N. P. L. .; Lê, Đức T. . SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM NHÂN TRẮC CỦA HỌC SINH DÂN TỘC KINH, TÀY, DAO TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CỦA TỈNH TUYÊN QUANG, NĂM 2021. VMJ 2023, 531.