(1)
Nguyễn , T. T. .; Vũ , N. H. .; Nguyễn , Q. H. .; Mạc , Đăng T. .; Nguyễn , N. N. .; Trần , M. H. .; Nguyễn , T. Q. . THỰC TRẠNG KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VỀ XỬ TRÍ CHẤN THƯƠNG DO VẬT SẮC NHỌN CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC – ĐHQGHN NĂM 2022. VMJ 2023, 531.