(1)
Đỗ , T. H. .; Nguyễn , Q. Q. .; Nguyễn , H. D. .; Nguyễn , N. Q. .; Nguyễn , T. H. .; Nguyễn , T. H. .; Đỗ , T. T. .; Lê, T. H. .; Mai , T. M. A. .; Hoàng , T. L. .; Nguyễn , T. L. .; Nguyễn , H. L. . THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VỀ SUY TIM Ở NGƯỜI BỆNH CAO TUỔI MẮC BỆNH SUY TIM TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 NĂM 2023. VMJ 2023, 531.