(1)
Trần , T. A. .; Trần, K. T.; Phùng, Q. D. .; Nguyễn , T. P. .; Trần , H. A. . CHOLESTEATOMA VÀ RĂNG LẠC CHỖ TRONG XOANG HÀM: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG. VMJ 2023, 531.